Camp At Shaheed Bhai Bal Mukund Govt. Sarvodya Vidyalaya, Shankracharya Marg, Delhi-54, 4th February 2016
DSC00746
DSC00747
DSC00748
DSC00749
DSC00750
DSC00751
DSC00752
DSC00753
DSC00754
DSC00755
DSC00756
DSC00757
DSC00758
DSC00759
DSC00760